^Nahoru

Kontakt

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077
se sídlem
Studentská 3077
272 04 Kladno
IČ: 61894281
telefon: 312 268 310
e-mail škola:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail školní jídelna:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka:
rccix9h

Najdete nás na Facebooku

Projekty

Přihlášení

Třídy

1.třída – „ Kuřátka“

-  25 dětí ve věku 3 – 4 let
-  zpočátku školního roku probíhá postupná adaptace většiny dětí na nové prostředí, v tomto období  (tj. září a pak dle potřeby ) jsou dopoledne přítomny obě p.učitelky ve třídě, aby bylo možno se IP věnovat všem příchozím dětem
-  rodičům doporučujeme , aby si zajistili v počátku docházky dítěte dostatek času pro postupné zvykání dítěte na mateřskou školu, zpravidla po jedné hodině, důležitým překlenovacím úsekem bývá odchod na pobyt venku
- v tomto období se děti postupně seznamují s hračkami, jejich využitím i jejich úklidem, seznamují se svojí značkou a tím i místem svých osobních věcí
-  dále se zaměřujeme na to, aby děti zvládly základní sebeobsluhu, užívání WC, stolování atd….
-  dbáme na to,aby se dítě samo snažilo najíst, učíme ho správně držet lžíci
-  děti se postupně seznamují se společenskými návyky – pozdravit, poděkovat, požádat, pokud potřebují pomoci
-  při stravování poznáváme i návyky dětí, děti nenutíme do jídla, pouze se snažíme,aby alespoň ochutnalo
-  abychom děti lépe poznali, rodiče vyplňují pro p.učitelky vstupní dotazník,který se týká samotného dítěte, jeho zvyků, předností či výjimek
-  1.rok ve školce je nejen postupným seznamováním s chodem školy a pravidelným režimem, ale i pro někoho prvním setkáním s jinou dospělou osobou a větším množstvím dětí
-  třída je specificky vybavena pro nejmenší děti (kuřátka). Její interiér připomíná pohádkový svět (pohádkový domeček). Děti mají snadný přístup k hračkám a stavebnicím, které jsou uloženy v otevřených sektorových skříňkách, či umělohmotných košících. Kuřátka se řídí režimovými momenty.
-  Nadále vést děti k zdravému životnímu stylu vytvářet u dětí základy ekologického cítění v rámci tematického celku „Ve školce je vždycky primaj“.
-  V průběhu školního roku rozvíjet u dětí tělesnou zdatnost, osvojit si základní pohybové dovednosti.

 Interiér 1. třídy

  

2. třída – „ Zajíček „

-  25 dětí ve věku 4 – 5 let
-  adaptace na nové prostředí probíhá zpravidla už jen u několika dětí, které přicházejí do školy až od 4 let
-  tyto děti se rychle zapojují nejen k jejich věku, ale již zadaptované děti samy nově příchozí kladně přijímají
-  děti mají již zažitý pravidelný režim, toto poskytuje více možností věnovat se činnostem, které děti obohacují a přispívají tak k jejich rozvoji manuální, rozumové, výtvarné činnosti, pracovní činnosti
-  již jsou kladeny vyšší nároky na sebeobsluhu
-  řízené i spontánní činnosti jsou dostatečně střídány
-  aktivity probíhají již ve skupinkách
-  uplatňují se především metody krátkých rozhovorů, vyprávění, dramatizační hry, manipulační hry, počátky experimentování
-  třída je vybavena stavebnicemi a hračkami pro všechny věkové skupiny dětí v MŠ vzhledem k tomu, že se zde děti v odpoledních hodinách spojují. Tato třída slouží i k dalším společenským aktivitám školy tj. při sledování divadelních představení, koncertů či slavnostních příležitostech, k hudebním činnostem je zde klavír.
-  zdokonalovat pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí.
-  zaměřit se u dětí na uvědomování si svých potřeb, přání, práva a povinnosti s ohledem na druhého

 Interiér  2. třídy

 

  

3. třída – „ Dráček „

-  25 dětí ve věku 5 – 6 let
-  charakteristika 3.a  4.třídy je téměř stejná, neboť v těchto třídách jsou umístněny převážně budoucí školáci a děti s odkladem školní docházky
-  obě třídy spolupracují nejen v oblasti plánování,ale i v činnostech a aktivitách, které jsou zaměřeny především na přípravu vstupu do základní školy
-  příprava se týká nejen zprostředkování znalostí, ale i získávání různých dovedností – komunikativní, sociální, pracovní a postojů
-  aktivity a činnosti se vyznačují již svou náročností, děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách,ale i ve vlastním rozhodování
-  obě třídy do svého programu zařazují množství aktivit,které se uskutečňují mimo školu – výlety, exkurze,soutěže; jednou z nich je spolupráce se Zvíkoveckou kytičkou
-  rodiče mají možnost se informovat o výsledcích svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky,aby bylo dostatek času a soukromí
-  řízení činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol
-  u starších dětí využít metodu rozhovoru i řízeného, deduktivní i induktivní metody, metody experimentování a badatelské; pro aktivizaci dětí využíváme i metod inscenační a dramatizační
-  tato třída je vybavena jako „hudební“ pro děti 5 – 6 leté. Je zde umístěn klavír a další dětské hudební nástroje. Uspořádání nábytku odpovídá starší věkové skupině.
-  podporovat u dětí přirozenou zvídavost a zájem poznávat nové.
-  rozvíjet komunikační dovednosti.
-  rozvíjet tělesnou zdatnost, pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky 

 

Interiér 3. třídy

 

 4. třída – „Delfíni“

-  25 dětí ve věku 6 – 7 let
-  charakteristika 3.a  4.třídy je téměř stejná, neboť v těchto třídách jsou umístněny převážně budoucí školáci a děti s odkladem školní docházky
-  obě třídy spolupracují nejen v oblasti plánování,ale i v činnostech a aktivitách, které jsou zaměřeny především na přípravu vstupu do základní školy
-  příprava se týká nejen zprostředkování znalostí, ale i získávání různých dovedností – komunikativní, sociální, pracovní a postojů
-   aktivity a činnosti se vyznačují již svou náročností, děti jsou vedeny k větší samostatnosti nejen v aktivitách,ale i ve vlastním rozhodování
-  obě třídy do svého programu zařazují množství aktivit,které se uskutečňují mimo školu – výlety, exkurze,soutěže; jednou z nich je spolupráce se Zvíkoveckou kytičkou
-  rodiče mají možnost se informovat o výsledcích svého dítěte, existuje možnost domluvit se předem na termínu schůzky,aby bylo dostatek času a soukromí
-  řízení činnosti probíhají se záměrem připravit děti na školu tak, aby byly schopny se soustředit a dokončit zadaný úkol
-  u starších dětí využít metodu rozhovoru i řízeného, deduktivní i induktivní metody, metody experimentování a badatelské; pro aktivizaci dětí využíváme i metod inscenační a dramatizační
-  třída je uzpůsobena pro děti 6 -7leté s odloženou školní docházkou, sloužím také jako „tělocvična“ s veškerým  tělovýchovným  vybavením a klavírem. Je zde také kartotéka DVD, CD a VHS pro potřeby jednotlivých tříd. O využití „tělocvičny“ se ostatní třídy střídají dle dohody.
-  seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije. Vytváření pozitivního vztahu k tomuto prostředí
-  rozvíjet schopnosti dětí žít ve společenství, náležet k němu a učit děti respektovat pravidla daná tímto společenstvím

 

 interiér 4. třídy