Zápis do MŠ

Přijaté děti na nový školní rok 2024/2025

Zde je seznam prřijatých dětí na rok 2024/2025

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1).

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem (od 2. května do 16. května) a zveřejní je způsobem v místě obvyklým (uvést obvyklý způsob = informační plakáty, webové stránky školy a obce, …) (§ 34 odst. 2).

Ředitel školy stanoví pro zápis dětí do mateřské školy kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu (§ 34 odst. 2).

Organizace zápisu

Informace k zápisu

Kritéria zápisu

Zápisový list formát pdf     Zápisový list formát docx