^Nahoru

Kontakt

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077
se sídlem
Studentská 3077
272 04 Kladno
IČ: 61894281
telefon: 312 268 310
e-mail škola:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail školní jídelna:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka:
rccix9h

Najdete nás na Facebooku

Projekty

Přihlášení

Aktuality

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - v sekci formuláře ke stažení, MŠ je stálý volební okrsek č. 10, změna organizace dne na mš - provoz pouze do 11.45 hodin
_________________________________________________________________
V sekci Formuláře ke stažení máte výši neinvestičního poplatku na nový školní rok 2021/2022

____________________________________________________________________________________
U P O Z O R N Ě N Í, pro rodiče předškoláků ze 3. a 4. třídy
Vážení rodiče,
již během prvního měsíce nového školního roku 2020/2021 jsme v těchto třídách zaregistrovali porušení Zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, které se týká přestupku ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání - omlouvání dětí cituji:
Fyzická osoba se dopustí přestupky tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po ukončení INV apod.) Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč (http://www.msmt.cz/file/50210/) nebo nahlásit na OSPOD
____________________________________________________________________________
Změny v organizaci předávání dětí provozní pracovnici na MŠ

Kladno 
1/ změna od 7.9.2020
2/ provozní pracovnice na mš odvádí děti od filtru do jednotlivých tříd a předávají je p.uč. na třídě
3/ v nepřítomnosti provozních pracovnic na filtru z důvodu odvádění jiných dětí do jednotlivých tříd a předávání p.uč. na třídě, rodiče vyčkají jejich příchodu na filtr a pak svoje dítě předají provozní pracovnici, která je odvede do třídy
4/ počítejte se zdržením, protože toto opatření je pro bezpečnost nás všech, neposílejte děti do pater samotné, protože tím porušujete nejen ŠŘ, ale i org. opatření, která jsou vypracována na základě manuálu MŠMT pro školy a školská zařízení vzhledem ke COVID – 19 ze dne 25.8.2020
 Děkujeme za vaše pochopení a spolupráci v této nelehké době pracovníci mš
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akce na MŠ Kladno  - 2.pololetí 2020/2021
-  všechny akce na MŠ Kladno jsou zatím z důvodu situace s COVIDEM 19 - ZRUŠENÉ......
_______________________________________________________ _________________ 
Opatření zavedená při výskytu virového onemocění v MŠ Kladno

1/   Při zjištění příznaků virového onemocnění u dítěte
      v 
našem předškolním zařízení, bude s okamžitou
      platností dítě 
přemístěno do izolační místnosti,
      která je k tomuto účelu 
zřízena v prostorách mš –
      (v zadní části budovy mš…). 
      Mateřská škola tuto situaci neprodleně nahlašuje
      na KHS a informuje svého zřizovatele MMK.

2/   Okamžitě bude o této situaci informován zákonný
      zástupce
 dítěte a KHS Kladno

3/   zákonný zástupce dítěte je povinen se
      do předškolního 
zařízení dostavit v co nejkratším
      možném
čase a bude  s
e seřídit pokyny KHS, jak
      postupovat…….

4/  po vyzvednutí svého dítěte z izolační místnosti
     v předškolním 
zařízení, musí zákonní zástupci
     dítěte neprodleně navštívit 
svého dětského lékaře,
     kterého  již informoval o závažnosti 
situace nebo
     KHS, bude záležet jaký postup při
     jim  jejich 
telefonickém rozhovoru KHS nebo dětský
     lékař poradí……..

5/  izolační místnost v prostorách mateřské školy bude 
     bezprostředně po odchodu dítěte z této místnosti se
     svým 
zákonným zástupcem dezinfikována,
     vyvětrána a vše omyto d
ezinfekčními prostředky…..

6/  zákonní zástupci dětí, které toto onemocnění
     postihlo, 
přinesou po návratu do mateřské školy
     potvrzení od dětského lékaře, že dítě může do
     kolektivu dětí v mš
__________________________________________________________________________

                               Vážení rodiče,

bohužel, vzhledem k tomu, že opakovaně stále více rodičů nerespektuje termín stanovený k vybírání stravného a školného, jsme nuceni přistoupit k dalšímu opatření.

Nedodržení termínu placení zásadně narušuje chod školní stravovny a systému evidence plateb a proto Vás upozorňujeme:

Neplacení stravného a školného nebo opakovaně opožděné placení je závažné porušení pravidel a ředitelka MŠ může rozhodnout o vyloučení dítěte z MŠ!

Pouze ve výjimečných případech, po domluvě s vedoucí kuchařkou, lze uhradit platbu za stravu v hotovosti v jiný den, než který je k tomu předem určen. V případě, že nebudou platby uhrazeny správně, v jiný den platbu nepřijmeme a budete evidováni jako neplatiči (včetně nahlášení na Magistrát města Kladna) a při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena.

Viz Školský zákon § 35 

(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
______________________________________________________________________________________________

V sekci Formuláře ke stažení máte k dispozici tyto dokumenty:
Termín vybírání školného a stravného na šk.rok 2020/2021

Termín letních prázdnin - léto 2020/2021.

ŠŘ MŠ Kladno platný od 01.09.2019

Organizace školního nového školního roku 2020/2021

Projekt MŠ Kladno

Pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy po provozu ( též příloha ŠŘ MŠ).

Potvrzení - daně, tiskopis máte k dispozici v sekci Formuláře ke stažení

Rozhodnutí o zvýšení stravného od 1.9.2020 na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Dětská veš - Krajská hygien. stanice

V sekci Formuláře ke stažení máte nové přílohy:
-  omluvenka pro děti s povinnou školní docházkou

-  povinné předškolní vzdělávání 5 letých dětí od 
 
1.9.2017

-  souhlas rodičů a zákonných zástupců s
    možností publikovat v tisku a v elek. médiích
    fotografie a videonahrávky z činnosti mš.

-  v sekci Nejnovější foto - nové fotky

-  emailové adresy, které jsou aktuální najdete v této sekci
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vážení rodiče,
škola se zapojila do projektu Obědy do škol, díky
kterému je možno poskytnout zdarma obědy dětem z rodin,
které se octly v tíživé situaci. Pro více informací kontaktujte vedoucí školní stravovny
osobně nebo emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.