^Nahoru

Kontakt

Mateřská škola Kladno, Studentská 3077
se sídlem
Studentská 3077
272 04 Kladno
IČ: 61894281
telefon: 312 268 310
e-mail škola:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
e-mail školní jídelna:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
datová schránka:
rccix9h

Najdete nás na Facebooku

Projekty

Přihlášení

Aktuality

Informace k návratu dětí do MŠ 12.4.
 
Do MŠ budou docházet pouze děti, které mají povinnou předškolní docházku a děti, jejichž rodiče jsou:
▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola
dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.
 
V mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu.
 
Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování dětí v předškolním vzdělávání je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy). Rodiče, prosím, počítejte s ranním zdržením v šatně, na výsledky testu se čeká 15 minut! Testování dětí, žáků, studentů i zaměstnanců bude probíhat pravidelně 2x týdně.
 
Manuály z ministerstva v plném znění budete mít k dispozici ve vestibulu MŠ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče, protože většina z Vás projevila již nyní zájem o tiskopisy k zápisu dětí na nový školní rok, vložila jsem tiskopisy do složky Formuláře ke stažení, kde máte připravené podrobné info k letošnímu zápisu.

V sekci Formuláře ke stažení máte připravený metodický materiál z MŠMT k zápisu dětí na nový školní rok 2021/2022 do mateřských škol

___________________________________________________________________________________________
Distanční výuka v MŠ Kladno, Studentská 3077
Milí rodiče,
chceme Vás seznámit s novinkou v naší mateřské škole - distanční výukou.
Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jsou jiné formy výuky znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace, momentálně z důvodu epidemie Covid 19.
Naše mateřská škola poskytuje v této krizové situaci vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude spuštěna tehdy, pokud do mateřské školy nebude moci přijít více než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká nebo bude MŠ uzavřena.
Nastane-li situace, kdy bude muset mateřská škola spustit distanční výuku, na webových stránkách naší mateřské školy www.20mskladno.cz a na Facebook najdete odkaz, kde můžete sledovat doporučení výchovně-vzdělávací činnosti předškolních dětí v domácím prostředí.
Vypracované úkoly dětem zakládejte a po návratu dítěte do MŠ přineste k nahlédnutí paní učitelce. Podle odevzdaných úkolů a zapojení dětí do aktivit, budou mít možnost p. učitelky sledovat aktivitu dětí v době uzavření mateřské školy.
Dotazy budete moci v pracovní dny posílat přes email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Distanční výuka pro předškolní děti na naší mateřské škole:
1/ každý týden budete mít na Fa školy k dispozici týdenní výchovně vzdělávací program pro předškolní děti
2/ v této týdenní nabídce vvč na mš jsou barevně rozlišené úkoly (zelenou barvou), které je potřeba s dětmi při distanční výuce zpracovat a založit do desek
___________________________________________________________________________
Výukové materiály jsou k dispozici na našem facebooku

https://www.facebook.com/20mskladno
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distanční výuka v MŠ
Novela školského zákona č. 349/2020 SB., stanovuje v § 184a zvláštní pravidla při omezení
osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách.
 Pokud jsou naplněny důvody uvedené v odst. 1 § 184a školského zákona je mateřská
škola povinna zajistit dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání
distančním způsobem.
 Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání
distanční formou účastnit.
 Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním
způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání.
 Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a školního vzdělávacího programu v
míře odpovídající okolnostem.
 Naše mateřská škola poskytuje v této krizové situaci vzdělávání distančním způsobem
dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude spuštěna tehdy, pokud do
mateřské školy nebude moci přijít více než polovina dětí, kterých se povinná
předškolní výchova týká nebo bude MŠ uzavřena.
 Nastane-li situace, kdy bude muset mateřská škola spustit distanční výuku, na
webových stránkách naší mateřské školy www.20mskladno.cz a na Facebooku
najdete doporučení výchovně-vzdělávací činnosti předškolních dětí v domácím
prostředí.
 Na vypracované úkoly Vašich dětí se rádi podíváme po skončení distanční výuky na
mateřské škole a tyto pracovní listy budou založeny do portfolia Vašeho dítěte, které
máme v jednotlivých třídách.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021 DO 21. BŘEZNA 2021
Vážení rodiče, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje i osobní přítomnost dětí v mateřské škole a žáků 1. a 2. ročníků ZŠ.
Základní školy poskytují všem žákům vzdělávání distančním způsobem.
Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné (poslední rok před nástupem PŠD).
I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích dětí v předškolním vzdělávání i žáků v základním vzdělávání. Nadále je povoleno konání přijímacích zkoušek, a to bez omezení počtu osob.
Informace k distanční výuce v MŠ obdržíte. Sledujte prosím webové stránky MŠ a Facebook.
Děkujeme Vám za spolupráci.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení rodiče,
v sekci Formuláře ke stažení máte k dispozici rozpis letních prázdnin, prosím pečlivě zvažte v této době, kam a kdy 
přihlásíte své dítě na prázdninový provoz, protože ho pro nás zajišťují další 3 mš a my pro ně...…..
Nahlásit své dítěte na prázdninový provoz budete moci od března 2021 a to ve vestibulu MŠ Kladno u provozních pracovnic,
které budou mít jmenný seznamy dětí z jednotlivých tříd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U P O Z O R N Ě N Í, pro rodiče předškoláků ze 3. a 4. třídy
Vážení rodiče,
již během prvního měsíce nového školního roku 2020/2021 jsme v těchto třídách zaregistrovali porušení Zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, které se týká přestupku ve vztahu k povinnému předškolnímu vzdělávání - omlouvání dětí cituji:
Fyzická osoba se dopustí přestupky tím, že jako zákonný zástupce zanedbává péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte (např. dítě se bez omluvy neúčastní vzdělávání, nenastoupí k denní docházce po ukončení INV apod.) Za uvedené přestupky lze uložit pokutu až do výše 5 000,- Kč (http://www.msmt.cz/file/50210/) nebo nahlásit na OSPOD
____________________________________________________________________________
Změny v organizaci předávání dětí provozní pracovnici na MŠ

Kladno 
1/ změna od 7.9.2020
2/ provozní pracovnice na mš odvádí děti od filtru do jednotlivých tříd a předávají je p.uč. na třídě
3/ v nepřítomnosti provozních pracovnic na filtru z důvodu odvádění jiných dětí do jednotlivých tříd a předávání p.uč. na třídě, rodiče vyčkají jejich příchodu na filtr a pak svoje dítě předají provozní pracovnici, která je odvede do třídy
4/ počítejte se zdržením, protože toto opatření je pro bezpečnost nás všech, neposílejte děti do pater samotné, protože tím porušujete nejen ŠŘ, ale i org. opatření, která jsou vypracována na základě manuálu MŠMT pro školy a školská zařízení vzhledem ke COVID – 19 ze dne 25.8.2020
 Děkujeme za vaše pochopení a spolupráci v této nelehké době pracovníci mš
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Akce na MŠ Kladno  - 2.pololetí 2020/2021
-  všechny akce na MŠ Kladno jsou zatím z důvodu situace s COVIDEM 19 - ZRUŠENÉ......
_______________________________________________________ _________________ 
Opatření zavedená při výskytu virového onemocění v MŠ Kladno

1/   Při zjištění příznaků virového onemocnění u dítěte
      v 
našem předškolním zařízení, bude s okamžitou
      platností dítě 
přemístěno do izolační místnosti,
      která je k tomuto účelu 
zřízena v prostorách mš –
      (v zadní části budovy mš…). 
      Mateřská škola tuto situaci neprodleně nahlašuje
      na KHS a informuje svého zřizovatele MMK.

2/   Okamžitě bude o této situaci informován zákonný
      zástupce
 dítěte a KHS Kladno

3/   zákonný zástupce dítěte je povinen se
      do předškolního 
zařízení dostavit v co nejkratším
      možném
čase a bude  s
e seřídit pokyny KHS, jak
      postupovat…….

4/  po vyzvednutí svého dítěte z izolační místnosti
     v předškolním 
zařízení, musí zákonní zástupci
     dítěte neprodleně navštívit 
svého dětského lékaře,
     kterého  již informoval o závažnosti 
situace nebo
     KHS, bude záležet jaký postup při
     jim  jejich 
telefonickém rozhovoru KHS nebo dětský
     lékař poradí……..

5/  izolační místnost v prostorách mateřské školy bude 
     bezprostředně po odchodu dítěte z této místnosti se
     svým 
zákonným zástupcem dezinfikována,
     vyvětrána a vše omyto d
ezinfekčními prostředky…..

6/  zákonní zástupci dětí, které toto onemocnění
     postihlo, 
přinesou po návratu do mateřské školy
     potvrzení od dětského lékaře, že dítě může do
     kolektivu dětí v mš
__________________________________________________________________________

                               Vážení rodiče,

bohužel, vzhledem k tomu, že opakovaně stále více rodičů nerespektuje termín stanovený k vybírání stravného a školného, jsme nuceni přistoupit k dalšímu opatření.

Nedodržení termínu placení zásadně narušuje chod školní stravovny a systému evidence plateb a proto Vás upozorňujeme:

Neplacení stravného a školného nebo opakovaně opožděné placení je závažné porušení pravidel a ředitelka MŠ může rozhodnout o vyloučení dítěte z MŠ!

Pouze ve výjimečných případech, po domluvě s vedoucí kuchařkou, lze uhradit platbu za stravu v hotovosti v jiný den, než který je k tomu předem určen. V případě, že nebudou platby uhrazeny správně, v jiný den platbu nepřijmeme a budete evidováni jako neplatiči (včetně nahlášení na Magistrát města Kladna) a při opakovaném neplacení a nedodržení termínu může být docházka dítěte do MŠ ukončena.

Viz Školský zákon § 35 

(1) Ředitel mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,
c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.
______________________________________________________________________________________________

V sekci Formuláře ke stažení máte k dispozici tyto dokumenty:
Termín vybírání školného a stravného na šk.rok 2020/2021

Termín letních prázdnin - léto 2020/2021.

ŠŘ MŠ Kladno platný od 01.09.2019

Organizace školního nového školního roku 2020/2021

Projekt MŠ Kladno

Pozdní vyzvedávání dítěte z mateřské školy po provozu ( též příloha ŠŘ MŠ).

Potvrzení - daně, tiskopis máte k dispozici v sekci Formuláře ke stažení

Rozhodnutí o zvýšení stravného od 1.9.2020 na základě vyhlášky č. 107/2005 Sb.

Dětská veš - Krajská hygien. stanice

V sekci Formuláře ke stažení máte nové přílohy:
-  omluvenka pro děti s povinnou školní docházkou

-  povinné předškolní vzdělávání 5 letých dětí od 
 
1.9.2017

-  souhlas rodičů a zákonných zástupců s
    možností publikovat v tisku a v elek. médiích
    fotografie a videonahrávky z činnosti mš.

-  v sekci Nejnovější foto - nové fotky

-  emailové adresy, které jsou aktuální najdete v této sekci
   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Vážení rodiče,
škola se zapojila do projektu Obědy do škol, díky
kterému je možno poskytnout zdarma obědy dětem z rodin,
které se octly v tíživé situaci. Pro více informací kontaktujte vedoucí školní stravovny
osobně nebo emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.