Platby

Platby za stravu: změna výše platby od 1. 2. 2023

Děti 3 – 6 leté celkem 50,- Kč/den
Přesnídávka 11,- Kč
Oběd 28,- Kč
Svačina 11,- Kč


Děti 6 - 7 leté celkem 53,- Kč/ den
Přesnídávka 12,- Kč
Oběd 29,- Kč
Svačina 12,- Kč
Termíny vybírání školného a stravného na MŠ Kladno mají rodiče k dispozici v sekci Formuláře ke stažení.

Úplata za vzdělávání:
Podle zákona č. 472/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 214/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., jsou stanovena následující pravidla:1. Provoz Mateřské školy Kladno, Studentská 3077, se sídlem: Studentská 3077, Kladno 272 04 je celodenní. Pro všechny děti v této mateřské škole je stanovena výše úplaty ve stejné měsíční výši.

2. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně po dobu 12 měsíců. Děti s povoleným odkladem školní docházky ve školním roce 2023/2024 mají také bezúplatné předškolní vzdělávání od 1.9.2023.

3. Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 720,- Kč měsíčně - celodenní
provoz.

4. Úplata je splatná do 15tého dne příslušného měsíce. Platba se provádí ve stanovených termínech v hotovosti.

5. Osvobozen od úplaty je (vyhl.214/2012 §6,odst.6 ve znění vyhl.č.43/2006 Sb.):

- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),

- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),

- rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.),

- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů),

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy nejpozději do dne splatnosti úplaty příslušného měsíce. O prominutí úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitel školy (školský zákon,§165,odst. i).

6. Úplata za předškolní vzdělávání je zákonnou platbou. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanoveném termínu nebo si nedohodne jiný termín úhrady, může ředitel školy ukončit docházku dítěte do mateřské školy (školský zákon, §35, odst.d).

7. V případě dohody se zřizovatelem o přerušení nebo omezení provozu v měsíci červenec a srpen, je úplata poměrně snížena v závislosti na době otevření provozu školy nebo prominuta z důvodu uzavření provozu mateřské školy v měsíci červenec nebo srpen.

8. Pro školní rok 2023/2024 budou stanovené částky úplaty v souladu s vyhláškou č.214/2012 Sb., ve znění novel, o předškolním vzdělávání nově přepočítány.